Zápisy do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí s uvedením registračních čísel přijatých dětí ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 je k dispozici zde

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato  16 dětí. 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Předběžná přihláška

Zde můžete vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku. Po jejím odeslání se vám zobrazí i volné termíny ScioŠkoly nanečisto, na které se můžete rovnou přihlásit.

ScioŠkola nanečisto

ScioŠkola nanečisto je vzdělávací program pro rodiče a děti, při kterém se seznámíte s hodnotami, principy, fungováním a prostředím ScioŠkoly:

 • dítě se zúčastní 90 minutového vzdělávacího programu ve skupině dětí vedeného průvodci ScioŠkoly, při kterém se formou hry a rozhovoru seznámí s prostředním školy.
 • oba rodiče se zúčastní 30 minutového pohovoru se zástupcem školy (vedením nebo průvodcem), během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole. Na základě pohovoru bude posouzen soulad či nesoulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato.

Pokud se vám po odeslání přihlášky nezobrazí termíny ScioŠkoly nanečisto, nejsou aktuálně žádné volné. Budeme vás informovat emailem, pokud vypíšeme další.

Absolvování programu ScioŠkola nanečisto je v pořadí prvním zvýhodňujícím kritériem při přijímání na ScioŠkolu. K jeho uznání je nutné uzavřít smlouvu o vzdělávání ve školou stanoveném termínu. Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity. 

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

 1. uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto, dále
 2. uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
 3. uchazeči, kteří byli přijati na danou ScioŠkolu v loňském roce, a ředitel ScioŠkoly rozhodl o odložení jejich povinné školní docházky, dále
 4. uchazeči s trvalým bydlištěm na Praze 11, dále
 5. uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
 6. vylosovaní uchazeči

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, může být posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být,  z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.
V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 608321214 nebo emailem (na adrese zapisy_p11@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku. 

Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení hodnot, pedagogických zásad a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.